Pogoji uporabe

Ta verzija splošnih pogojev poslovanja ima zaporedno številko 10 in velja od 31.01.2023.

POMEMBNO OPOZORILO:

Z uporabo sistema potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami v teh splošnih pogojih poslovanja in da se zavezujete k njihovemu spoštovanju. Vsakič, ko se vpišete v katerokoli storitev v storitvi oziroma sistemu SOCDATE, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami teh splošnih pogojev poslovanja. V kolikor se z določbami ne strinjate, vam uporaba sistema ni dovoljena in se ne smete registrirati.

Pri registraciji uporabnika, se sklene pogodba v slovenskem jeziku. Ponudnik besedila pogodbe z uporabnikom ne shranjuje.

1. Ponudnik in partnerji

Ponudnik storitve urgenca.com, lastnik in skrbnik tehnologije in aplikacije ter z njimi povezanih dejavnosti in storitev je družba VenetiCOM d.d., (sedež in naslov: Ljubljanska cesta 110 A, 1230 Domžale, Slovenija, matična številka: 1545175000, vpisana v sodni register, št. vpisa 13339700 z dne 11.07.2000, davčna številka (ID za DDV): SI 93323093 (ponudnik je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost), kontaktna telefonska številka: +386 (0)1 565 79 55, številka telefaksa: + 386 (0)1 565 79 50, kontaktni e-poštni naslov: info@veneti.com), če ni pri posameznih aplikacijah ali storitvah navedeno drugače (v nadaljevanju: ponudnik oziroma VenetiCOM d.d.).

Med povezane dejavnosti in storitve sodijo tudi partnerske spletne strani, ki temeljijo na tehnologiji urgenca.com, tudi če na prikazni ravni uporabljajo blagovne znamke in avtorsko vsebino partnerjev (naprej: partnerske spletne strani).

Spletne strani urgenca.com in vse partnerske spletne strani tvorijo sistem SOCDATE, ki temelji na enotni bazi uporabnikov (naprej: storitev oziroma sistem SOCDATE).

Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja storitev SOCDATE na katerikoli partnerski predstavlja skupni izraz za neregistrirane uporabnike, registrirane uporabnike in člane (naprej: uporabnik).

Vsak registriran uporabnik ima možnost brezplačne uporabe osnovnih funkcionalnosti storitve. Člani imajo možnost naprednih funkcionalnosti storitve ob plačilu članarine po pogojih navedenih v nadaljevanju (naprej: članarina).

Neregistriran uporabnik je vsak obiskovalec ali uporabnik sistema, ki se ne registrira (naprej: neregistrirani uporabnik).

Registriran uporabnik storitve je vsaka oseba, ki ustrezno izpolni obrazce zahtevane za registracijo, prejme uporabniško ime in geslo ter aktivira registracijo z odgovorom na potrditveno e-poštno sporočilo (naprej: registrirani uporabnik).

Na podlagi uporabniškega imena sistem za registriranega uporabnika ustvari unikatni uporabniški račun, znotraj katerega uveljavlja svoje pravice v okviru storitve. Registrirani uporabnik lahko išče in si ogleduje profile uporabnikov v sistemu in ima na voljo omejeno komunikacijo z uporabniki sistema. Določeni deli sistema oziroma posamezne storitve so dostopni le registriranim uporabnikom.

Član je registriran uporabnik, ki plača članarino na posamezni partnerski strani, s čimer pridobi dodatne pravice v okviru partnerske strani (naprej: član). Član pridobi možnost uporabe plačljivih / članskih storitev posamezne partnerske strani ali skupine partnerskih strani.

Uporabniku ni potrebno razkriti svoje prave identitete, vse dokler se sam ne odloči drugače.

Če ni v posameznih določbah drugače določeno, vse določbe tega sporazuma veljajo enakovredno za uporabnike in za člane (skupno naprej: uporabnik oziroma vi).

Ti Splošni pogoji poslovanja predstavljajo pogoje uporabe sistema SOCDATE ter predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki (naprej: Splošni pogoji poslovanja).

2. Pogoji uporabe storitve in sposobnost biti uporabnik / postati član

Storitev je namenjena samo polnoletnim osebam starejšim od 18 let. Osebe mlajše od 18 let ne morejo postati uporabniki oziroma člani storitve. Z registracijo izjavljate ter jamčite, da ste na dan prve registracije članstva oziroma uporabe storitve stari najmanj 18 let.

Uporaba storitve ni dovoljena pravnim osebam.

Registracija v sistem SOCDATE preko katerekoli spletne strani v sistemu (bodisi preko urgenca.com bodisi preko partnerskih spletnih strani) omogoča dostop do vseh spletnih strani v sistemu SOCDATE delno brezplačno oziroma skladno z izbrano članarino. Uporabnik lahko za registracijo svojega uporabniškega profila uporabi isti e-poštni naslov v sistemu le enkrat. Sistema SOCDATE je namenjen vaši lastni osebni uporabi. Registracija drugih oseb brez njihove izrecne privolitve ni dovoljena, za kar izrecno odgovarjate s polno odškodninsko odgovornostjo in se zavezujete k prevzemu pasivne legitimacije v primeru spora. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene. V primeru uporabe sistema v nezakonite namene ali zaradi registracije druge osebe ter nato morebitnega predstavljanja kot druga oseba, si ponudnik pridržuje pravico trajno izbrisati naloge uporabnika v sistemu in mu trajno preprečiti morebitno novo registracijo.

Sistem SOCDATE lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami tretjih oseb, je obsceno ali drugače nesprejemljivo.

3. Registracija

Neregistriran uporabnik se na podlagi strinjanja z določbami teh pogojev registrira z vpisom uporabniških podatkov in potrditvijo e-pošte v 72 urah po registraciji. Uporabnik je polno zavezan s pogoji uporabe tudi pred izrecno potrditvijo registracije z e-pošto, ko postane registriran uporabnik.

S klikom na gumb za potrditev registracije uporabnik potrdi, da je prebral te pogoje uporabe in da se z njimi strinja ter jih v popolnosti in brez zadržkov sprejema.

S klikom na gumb Registriraj se, vnosom zahtevanih podatkov in potrditvijo registracije preko elektronske pošte ali Facebook računom postane uporabnik registriran uporabnik, s čimer izraža strinjanje z vsemi določili in pogoji teh pravil za čas trajanja uporabe storitve, razen če je v posameznih določbah teh pravil trajanje določeno drugače.

Ponudnik si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve članstva brez predhodnega obvestila v primeru kršitve pravil Splošnih pogojev poslovanja in mu lahko trajno prepove ponovno vključitev v sistem.

Podjetje začne z opravljanjem plačljivih storitev in uporabniku omogoči uporabo teh storitev po poteku odstopnega roka iz določbe 13.1 točke 13. teh Splošnih pogojev.

4. Predmet storitve

Ponujene funkcionalnosti in obseg njihove uporabe za posameznega uporabnika so odvisni od plačila članarine in drugih plačljivih storitev v sistemu SOCDATE. Po plačilu članarine član prejeme potrditveno sporočilo, ki vključuje tudi referenco plačila.

Storitev SOCDATE ne daje jamstev za uspeh uporabnikov pri iskanju partnerja, kot tudi ne zagotavlja, da so podatki, ki jih posredujejo uporabniki, točni, pravilni oziroma uporabni, zato ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi lahko kakorkoli nastala uporabniku (materialno ali nematerialno).

Uporabniki uporabljajo storitev na lastno odgovornost.

Uporabniki so osebno odgovorni za mnenja, nasvete, izjave, ponudbe ali druge podatke oziroma vsebine, ki so nastale oziroma bile posredovane preko storitev SOCDATE. Ponudnik ne zagotavlja točnosti, celote ali uporabnosti mnenj, nasvetov ali danih izjav in ne odgovarja za kakršnokoli izgubo ali škodo nastalo na podlagi komunikacije med uporabniki, podatkov ali vsebin posredovanih na SOCDATE oziroma izmenjanih med uporabniki sistema SOCDATE.

Podporo uporabnikom sistema SOCDATE zagotavlja ponudnik storitve VenetiCOM d.d. med delovniki med 09 in 16h preko e-poštnega naslova podpora@urgenca.com ali brezplačne telefonske številke 080 64 62. Storitev je na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti. Ponudnik ne jamči za delovanje storitve, niti ne daje garancije za njeno delovanje, še posebej tam, kjer delovanje ni odvisno od ponudnika.

5. Način uporabe storitve / Pravila igre

Uporabniki se morajo strinjati, da bodo storitev uporabljali pod sledečimi pogoji:

a. Uporabnik je osebno odgovoren za vsebine oziroma podatke posredovane, objavljene ali prikazane v sistemu SOCDATE oziroma drugim članom.

b. V uporabniški profil in pri vzpostavljanju komunikacije z drugimi uporabniki preko sporočilnega sistema (t.j. dokler ni vzpostavljen dialog), je prepovedano na kakršenkoli način, vključno s slikovnim in video gradivom, vključevati kontaktne in identifikacijske oznake uporabnikov, kot so na primer telefonske številke, identifikacijska imena za komunikacijske programe in družbena omrežja (npr. Skype, Google Hangout, Facebook ipd.), fizični oziroma elektronski naslovi, polna osebna imena oziroma podobno. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustrezno spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s to določbo.

c. Uporabnikom v okviru storitve ni dovoljeno pošiljanje, predajanje, nalaganje, povezovanje na ali nakazovanje klevetnih, obscenih, vsebin, ki žalijo verska ali religiozna čustva, spolno napadalnih ali nasilnih, grozilnih, vznemirjajočih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali skrunijo pravice drugih ali tretjih oseb, vključno z, a ne omejeno na, pravicami intelektualne lastnine, osebnostnimi pravicami, pravico do zasebnosti in javne objave. Skladno s tem si ponudnik pridržuje pravico, da tovrstne vsebine ustrezno prilagodi ali izbriše.

d. Uporabnikom v okviru storitve ni dovoljeno oglaševanje ali nagovarjanje ostalih uporabnikov k prodaji, nakupu, najemu, zbiranju sredstev ali kakršnemukoli drugemu trženju blaga in storitev, navedeno ni dovoljeno niti v primeru, če gre za dobrodelen, brezplačen ali kakršenkoli drug namen. Prepovedano je pošiljanje množičnih pisem, verižnih pisem ali t.i. junk e-pošte drugim uporabnikom, oziroma kakršnokoli obremenjevanje le-teh s podobnimi vsebinami. Obvestilo o kršitvi te določbe je lahko razvezni razlog članskega razmerja in/ali razlog za prepoved nadaljnje uporabe storitev sistema SOCDATE.

e. Uporabnik ne sme uporabljati storitve za distribucijo kakršnihkoli računalniških virusov ali trojanskih konjev ali narediti karkoli kar bi lahko ogrozilo ali povzročilo škodo storitvi, družbi VenetiCOM d.d., partnerjem ali uporabnikom storitve oziroma katerimkoli tretjim osebam.

f. Uporabnik bo vse podatke in informacije pridobljene v okviru storitve obravnaval kot zasebne in zaupne in jih ne bo posredoval nikomur brez dovoljenja osebe, ki jih mu/ji je posredovala.

g. Uporabnik se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije.

6. Način uporabe gradiva

Storitev vsebuje podatke in informacije, na katerih imajo izključne pravice VenetiCOM d.d., njeni partnerji in pogodbeni sodelavci, kakor tudi uporabniki.

VenetiCOM d.d. je izključni lastnik vseh avtorskih pravic na avtorskih delih, ki tvorijo sistem SOCDATE, ne glede na to, ali je to izrecno označeno ali ne. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema, ter vse pisno in slikovno gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom in nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela. Prav tako je vsebina sistema SOCDATE varovana na podlagi pravil o varovanju baz podatkov.

VenetiCOM d.d. je izključni lastnik blagovnih oziroma storitvenih znamk urgenca, SOCDATE in iz njih izvedenih imen.

Blagovne znamke in avtorska dela partnerjev na partnerskih spletnih straneh, z izjemo sistema spletnih strani, so izključna last partnerjev, v kolikor to ni izrecno drugače navedeno pri posameznem delu. Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo. Ponudnik lahko tak ukrep izvede kadarkoli po lastni izbiri (npr. lahko ukrep izvede takoj, ko ugotovi kršitev, lahko pa tudi kasneje).

Z uporabo storitve se uporabnik strinja, da ne bo spreminjal, kopiral ali distribuiral katerihkoli tovrstnih informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika informacij. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva družbe VenetiCOM d.d. se lahko obrne na info@veneti.com.

7. Gradivo uporabnikov

Z oddajo kakršnekoli vsebine, ki jo uporabnik pošlje, bodisi preko portala ali partnerskih strani, bodisi preko e-pošte ali kako drugače (naprej: gradiva) v okviru storitve dajete ponudniku v zameno za pravico do lastne uporabe storitve, pravico do neizključne in časovno ter teritorialno neomejene uporabe posredovanega gradiva, vključno s pravico do shranitve v elektronski obliki, pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanja, javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti in predvajanja le-tega gradiva delno ali v celoti, po presoji ponudnika.

Z oddajo gradiva jamčite, da je le-to v celoti brez kakršnihkoli pravnih napak in da gradiva, ki je zaščiteno s pravicami intelektualne lastnine ne boste uporabljali v okviru storitve, ne da bi prej pridobili ustrezno soglasje nosilcev pravic. V primeru obstoja pravic tretjih oseb na gradivu, uporabnik izrecno odgovarja za vso škodo, ki bi zaradi tega lahko nastala ponudniku.

Ponudnik ni odgovoren za pravne napake na gradivu, ki ga je v dobri veri prejel od uporabnikov.

Če menite, da so bile z gradivom objavljenim v okviru storitve kršene vaše avtorske ali druge pravice, pišite oddelku za pomoč uporabnikom na podpora@urgenca.com.

8. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Vsakršna obdelava osebnih podatkov bo izvedena v skladu z določbami vsakokrat veljavnega ponudnikovega pravilnika, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. S sprejemom Splošnih pogojev poslovanja se strinjate, da ste s temi določbami seznanjeni.

Ponudnik bo ravnal zaupno z vsemi osebnimi podatki in informacijami pridobljenimi od uporabnika , vključno s telefonskimi številkami, in bo takšne podatke uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je zbiral.

S sprejemom sporazuma in uporabo storitve potrjujete, da razumete, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki jih prenašate preko interneta, ali elektronske pošte ali pogovorov in se strinjate, da nas ne boste imeli za kakorkoli odgovorne v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb. Obstaja možnost, da drugi člani ali uporabniki storitve pošljejo, navežejo ali predajo storitvi oziroma drugim uporabnikom napadalno ali obsceno gradivo in da boste takšnemu gradivu izpostavljeni. Prav tako je možno, da lahko drugi zlorabijo vaše osebne podatke preko uporabe storitve in da jih lahko uporabijo za vznemirjanje ali ogrožanje.

S sprejemom Splošnih pogojev poslovanja se strinjate, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z osebnimi podatki in informacijami, ki jim jih posredujete vi sami.

S sprejemom tega sporazuma se strinjate, da ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino ali pravne oziroma stvarne napake sporočil, ki jih pošiljate ali prejmete, pogovorov, ki jih opravite v okviru te storitve. Istočasno se strinjate, da ne boste ponudnika smatrali za odgovornega za katerekoli vsebine, ki jih v okviru te storitve prejmete.

Ponudnik ni odgovoren za posledice tovrstnega gradiva, niti za nobeno uporabo ali zlorabo osebnih informacij, ki ste jih pripravljeni razkriti v okviru storitve. Vsak uporabnik je sam odgovoren za vse informacije, ki jih posreduje v okviru storitve. Prosimo vas, da zato pazljivo izbirate podatke, ki jih pošljete v sistemu SOCDATE ali predajate drugim uporabnikom.

Registrirani profili postanejo del baze uporabnikov, ki se uporablja v vseh delih sistema SOCDATE, vključno s partnerskimi spletnimi stranmi.

S pristankom na ta sporazum in z registracijo pristanete na to, da se vaši podatki o vaši družbeni podobi in o vaših psiholoških lastnostih, lahko uporabljajo za naslednje aktivnosti:

  • personalizirana povabila na različna srečanja / prireditve, ipd., ki jih organizira družba VenetiCOM d.d. oziroma njeni partnerji za uporabnike storitve SOCDATE. izpostavitev vašega uporabniškega profila na komplementarnih produktih in v različnih oblikah (partnerske spletne strani, spletni magazini, tiskani mediji, v različnih oblikah, kot so npr.: najaktivnejši uporabniki, najbolj priljubljeni uporabniki, ipd.),
  • oglaševanje s strani VenetiCOM d.d. oziroma njenih partnerjev.

Ponudnik uporabnikom zagotavlja, da varuje vse osebne podatke uporabnikov in da jih ne bo posredovala partnerjem ali drugim osebam brez izrecnega dovoljenja uporabnikov.

Ponudnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij (ter do dostopa do teh informacij) na uporabnikovem računalniku ali napravi v obliki piškotka (t.i. cookie) ali druge datoteke, s katerimi prilagajamo spletno stran preferencam uporabnikov, zagotavljamo uporabnikom prijazne spletne storitve, analiziramo podatke o obiskih uporabnikov ter prikazujemo lastne in spletne oglase izbranih partnerjev. Shranjevanje piškotkov in ostalih datotek lahko uporabnik nastavlja v brskalniku, ki ga uporablja, lahko jih omeji, onemogoči ali izbriše.

Podrobnosti o informacijah, ki jih SOCDATE zbira preko piškotkov in drugih datotek, so navedene v izjavi o piškotkih v sistemu SOCDATE.

Ponudnik zbira in začasno shranjuje tudi nekatere tehnične podatke, vključno z naslovom internetnega protokola, pri čemer jih ne povezuje z osebnimi podatki in informacijami pridobljenimi od vas. Ponudnik storitev je po zakonu dolžan na podlagi sodne odredbe podatke o uporabniku posredovati državnim organom.

9. Nadzor nad uporabo

Z namenom izvrševanja določb tega sporazuma si ponudnik pridržuje pravico do nadzora nad vsemi javnimi objavami in sporočili znotraj storitve.

Ponudnik ne more in ne nadzoruje vseh sporočil, pogovorov in vsega gradiva, ki je posredovano v okviru storitve s strani uporabnikov, zato za to ni odgovoren. Ponudnik si pridržuje pravico, vendar se k temu ne zavezuje, da lahko izbriše, premakne ali spremeni katerakoli sporočila oziroma gradivo, ki po njegovem lastnem mnenju kršijo določbe tega sporazuma ali pa se lahko smatrajo kot nesprejemljiva po splošnih načelih. Osebe, ki tovrstno sporno gradivo posredujejo v okviru storitve, so in ostanejo odgovorne za kršitve ne glede na poseg ponudnika.

10. Odgovornost

Strinjate se, da ponudnika, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in partnerje odvezujete kakršnekoli odgovornosti za izgubo, škodo ali nevšečnosti, ki niso pravno priznana škoda (npr. ljubezenske težave), ki jih lahko utrpite zaradi uporabe storitve. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v vseh primerih kršitev določb tega sporazuma sproži postopke v lastnem imenu, v imenu prizadetih uporabnikov oziroma se pridruži prizadetim uporabnikom kot sospornik.

Ponudniku in njegovim zaposlenim ste za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava.

Ponudnik lahko skladno z določbami tega sporazuma ali po lastni presoji kadarkoli, z ali brez obvestila in zaradi kakršnihkoli utemeljenih razlogov (npr. kršitve določb tega sporazuma), prekine ali razveže članstvo oziroma ukine dostop do delov ali celotne storitve.

V primeru uporabe, ki kaže znake kaznivega ravnanja, si ponudnik pridržuje pravico, da poleg zgoraj navedenih sankcij obvesti ustrezne državne organe.

Ponudnik ne jamči, da bo vaša uporaba storitev SOCDATE varna, neprekinjena, vedno na razpolago, brez napak, kot tudi ne, da boste spoznali nekoga, ki ustreza vašim potrebam. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave in storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroškov povezav, stroškov preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe sistema SOCDATE, četudi bi ponudnik o možnosti tovrstne škode vedel ali bil obveščen.

Obveznost ponudnika je za škodne primere v zvezi s storitvami SOCDATE, ki niso zajeti s temi Splošnimi pogoji poslovanja, omejena na znesek, ki ga je uporabnik vplačal storitvi v zadnjih 6 mesecih pred nastankom spora.

Strinjate se, da so določeni primeri nedostopnosti storitve ali napak v objavljenem gradivu lahko posledica višje sile.

11. Zunanje povezave

Storitev lahko vsebuje povezave na različne zunanje povezave, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Strinjate se, da ponudnik ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.

12. Načini in pogoji plačevanja storitev

Z vplačilom članarine se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih določbah o uporabi plačljivih spletnih vsebin/storitev v sistemu SOCDATE. Vsakič, ko se prijavite na v sistem SOCDATE, posebej za storitev urgenca.com, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje.

12.1. ČLANARINA

Vse cene navedene na urgenca.com (in v sistemu SOCDATE) so v evrih (EUR) in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV), če ni pri posamezni ceni posebej drugače določeno.

Uporabnik soglaša, da mu lahko ponudnik izda račun za naročeno storitev samo v elektronski obliki in mu ga pošlje po e-pošti oziroma z drugimi sredstvi elektronske komunikacije, razen, kjer je izrecno drugače določeno.

V nadaljevanju so navedene različne možnosti plačevanja članarine (plačilni inštrumenti), kjer uporabnik pridobi članstvo za izbrano obdobje.

a) KREDITNA KARTICA – SAMODEJNO OBNAVLJANJE

S plačilom članarine s kreditno kartico sklenete članarino, ki se po preteku izbranega obdobja vsakokrat avtomatično podaljša za naslednje časovno obdobje, ki je enako obdobju, za katero je bila prvotno sklenjena članarina (do prekinitve samodejnega obnavljanja). Storitev je omogočena vsem uporabnikom kreditnih kartic Mastercard in Visa.

Za plačilo članarine uporabnik vpiše podatke o kreditni kartici in potrdi prvo plačilo. Po potrditvi se izvede plačilo članarine za izbrano obdobje v skladu z veljavno ceno in pogoji, ki so uporabniku vidni pred potrditvijo prvega plačila.

Za prekinitev samodejnega obnavljanja članarine kliknete Nastavitve na urgenca.com, izberite razdelek Članstvo in kliknete ‘Prekini samodejno obnavljanje’.

Pri samodejni obnovitvi se članarina obračunava na zadnji dan izbranega obdobja članstva z bremenitvijo kreditne kartice po veljavni ceni in pogojih, s sprejetjem katerih je uporabnik vplačal članarino, in velja do odjave. V primeru odjave od samodejnega obnavljanja članarine je članstvo omogočeno še do poteka zadnjega vplačanega časovnega obdobja. Odjavo je potrebno izvesti najmanj 1 dan pred potekom vplačanega časovnega obdobja članarine, če želite, da se vam članarina za naslednje časovno obdobje ne podaljša in ne zaračuna.

b) PAYPAL – SAMODEJNO OBNAVLJANJE

S plačilom članarine s Paypal-om sklenete članarino, ki se po preteku izbranega obdobja vsakokrat avtomatično podaljša za naslednje časovno obdobje, ki je enako obdobju, za katero je bila prvotno sklenjena članarina (do prekinitve samodejnega obnavljanja). Storitev je omogočena vsem uporabnikom sistema PayPal.

Za plačilo članarine preko PayPala se uporabnik prijavi v sistem Paypal in potrdi prvo plačilo. Po potrditvi se izvede plačilo članarine za izbrano obdobje v skladu z veljavno ceno in pogoji, ki so uporabniku vidni pred potrditvijo prvega plačila.

Prekinitev samodejnega obnavljanja članarine opravite v svojem PayPal računu (www.paypal.com) ali pa kliknete Nastavitve na urgenca.com, izberite razdelek Članstvo in kliknete ‘Prekini samodejno obnavljanje’.

Pri samodejni obnovitvi se članarina obračunava na zadnji dan izbranega obdobja članstva z bremenitvijo Paypal računa po veljavni ceni in pogojih, s sprejetjem katerih je uporabnik vplačal članarino, in velja do odjave. V primeru odjave od samodejnega obnavljanja članarine je članstvo omogočeno še do poteka zadnjega vplačanega časovnega obdobja. Odjavo je potrebno izvesti najmanj 1 dan pred potekom vplačanega časovnega obdobja članarine, če želite, da se vam članarina za naslednje časovno obdobje ne podaljša in ne zaračuna.

c) VALÚ MONETA – SAMODEJNO OBNAVLJANJE

S plačilom članarine z VALÚ Moneto odprete direktno obremenitev v sistemu VALÚ Moneta, kjer se članarina po preteku izbranega obdobja vsakokrat avtomatično podaljša za naslednje časovno obdobje, ki je enako obdobju, za katero je bila prvotno sklenjena članarina (do prekinitve samodejnega obnavljanja). Storitev je omogočena vsem uporabnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije in naročnikom mobilnih storitev A1.

Za sklenitev VALÚ Moneta direktne bremenitve uporabnik vpiše svojo telefonsko številko v vnosno okence na spletni strani in prejme brezplačni SMS z navodili. Potrditev sklenitve direktne bremenitve uporabnik potrdi z vnosom ukaznega niza *188*PIN# v mobilni telefon in izbiro Kliči. Po potrditvi se izvede direktna bremenitev za izbrano obdobje članarine v skladu z veljavno ceno in pogoji, ki so uporabniku vidni pred potrditvijo prvega plačila.

Za odjavo direktne bremenitve preko VALÚ Moneta kliknete nastavitve na urgenca.com, izberite razdelek Članarina in kliknete ‘Prekini samodejno obnavljanje’ ali pa pokličete podporo uporabnikom svojega mobilnega operaterja (Telekom Slovenije, A1) in zahtevate odjavo direktne bremenitve na urgenca.com.

Pri VALÚ Moneta direktni bremenitvi se članarina obračunava na zadnji dan izbranega obdobja članstva z bremenitvijo VALÚ Moneta računa po veljavni ceni in pogojih, s sprejetjem katerih je uporabnik vplačal članarino, in velja do odjave. V primeru odjave od samodejnega obnavljanja članarine z direktno bremenitvijo je članstvo omogočeno še do poteka zadnjega vplačanega časovnega obdobja. Odjavo je potrebno izvesti najmanj 1 dan pred potekom vplačanega časovnega obdobja članarine, če želite, da se vam članarina za naslednje časovno obdobje ne podaljša in ne zaračuna.

d) DRUGE MOŽNOSTI PLAČILA – BREZ SAMODEJNEGA OBNAVLJANJA

Uporabnik izbere eno izmed možnosti plačila – plačilni nalog (UPN), paysafecard, internet Moneta -, izbere obdobje trajanja članstva in sledi navodilom do plačila. Uporabnikovemu profilu se ob potrditvi plačila (oziroma po prejemu plačila v primeru nakazila s plačilnim nalogom), dodeli izbrana članarina. Članstvo je veljavna do konca izbranega obdobja članarine in se pri navedenih plačilnih inštrumentih ne obnavlja samodejno.

12.2. TEHNIČNA PODPORA

Uporabnikom/članom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu podpora@urgenca.com, na brezplačni telefonski številki 080 64 62 ob delavnikih med 9. in 16. uro.

Uporabnik mora tehnično napako sporočiti takoj, ko se le-ta pojavi.

13. Pravica do odstopa od pogodbe

13.1. PRAVICA DO ODSTOPA V ODSTOPNEM ROKU

Uporabnik ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 dneh (odstopni rok), ne da bi moral navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok začne teči z dnem sklenitve pogodbe. Sporočilo o odstopu mora biti pisno (izpolnjen obrazec ali nedvoumna izjava, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe), poslano v odstopnem roku bodisi preko navadne pošte na naslov VenetiCOM, d.d., Ljubljanska cesta 110 A, 1230 Domžale ali na elektronski naslov podpora@urgenca.com (z zadevo: Odstop od pogodbe).

Ponudnik je dolžan uporabniku, ki je odstopil od pogodbe, vrniti članarino v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Ponudnik vrne prejeta plačila članu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil član, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če član zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Na podlagi prejete zahteve za odstop od pogodbe s strani člana v odstopnem roku, bo ponudnik najkasneje naslednji delovni dan zamrznil uporabniški račun člana in preveril obseg uporabe do trenutka zamrznitve uporabniškega računa ter na podlagi tega obračunal višino nadomestila za uporabo storitve v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva zahteve za odstop od pogodbe. Sorazmerni del se izračuna glede na skupno vrednost pogodbe. Če je cena v pogodbi glede na tržno ceno previsoka, se sorazmerni del izračuna glede na tržno vrednost. Višina nadomestila se obračuna in se delno pobota z vračilom plačila članarine.

Določila o pravici do odstopa od pogodbe in vračilu članarine ne veljajo v primerih samodejnih obnavljanj članarin v primeru, da so le-te samodejno obnovljene po izteku odstopnega roka.

13.2. PRAVICA DO ODSTOPA PO POTEKU ODSTOPNEGA ROKA

Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga preneha uporabljati storitev z izbiro možnosti Odstop v razdelku Nastavitve ali s pisnim zahtevkom za prenehanje uporabe storitev na elektronski naslov podpora@urgenca.com, s čimer se odstop šteje za veljaven s potekom članarine, katero je uporabnik vplačal.

13.3. PRAVICA DO ODSTOPA V PRIMERIH, KO PODJETJE NA UPORABNIKOVO IZRECNO ZAHTEVO ZAČNE ZAGOTAVLJATI STORITVE PRED POTEKOM ODSTOPNEGA ROKA

Izjemoma, na podlagi uporabnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, začne podjetje storitve opravljati takoj. V takšnem primeru se uporabnik odpove pravici do odstopa od pogodbe v skladu s točko 13.1.

Če uporabnik kljub temu odstopi od pogodbe po tem, ko je zahteval, da ponudnik začne opravljati storitev, plača ponudniku znesek v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva obvestitve ponudnika o odstopu od pogodbe. Sorazmerni del se izračuna glede na skupno vrednost pogodbe. Če je cena v pogodbi glede na tržno ceno previsoka, se sorazmerni del izračuna glede na tržno vrednost.

14. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja predstavljajo dogovor med vami in nami, na pogoje katerih pristanete kot registriran uporabnik z registracijo članstva in vsakokratnim vpisom v storitev ter se nanaša na uporabo storitev sistema SOCDATE oziroma kot neregistriran uporabnik z uporabo portala SOCDATE. Vaša pravica do uporabe storitve je predmet vseh morebitnih kasnejših sprememb ali dopolnitev določb, omejitev in pogojev, ki jih določimo po lastni presoji. Določbe dogovora se lahko kadarkoli neomejeno spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer bo ponudnik o tem uporabnike obvestil. Ponudnik se obvezuje, da bo uporabnike redno obveščal o morebitnih spremembah pogojev uporabe in da jim bodo le-ti dostopni. Uporaba storitev s strani uporabnika po spremembi pogojev uporabe, se šteje za strinjanje z novimi, spremenjenimi pogoji.

Kadarkoli lahko neomejeno spremenimo, ukinemo ali prekinemo katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko vzpostavimo dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omejimo vaš dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

S sprejemom teh pogojev se strinjate, da boste redno spremljali in spoštovali določbe verzije, ki bo veljala v času vaše uporabe storitve.

Veljavni pogoji uporabe so za potrebo reprodukcije in / ali shranjevanja vedno dostopni tukaj.

15. Komunikacija in reševanje sporov

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitev, se najprej obrnite na e-poštni naslov podpora@urgenca.com ali na poštni naslov ponudnika, podjetja VenetiCOM d.d., Ljubljanska cesta 110 A, 1230 Domžale.

16. Pristojnost za spore

Za spore, ki izhajajo iz uporabe te storitve in v zvezi z družbo VenetiCOM d.d., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer se izključi določbe mednarodnega zasebnega prava in postopka. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s temi Splošnimi pogoji poslovanja ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga.

Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca, pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS, Uradni list RS, št. 81/15).

Uporabnik lahko v primeru, ko s ponudnikom ne uspeta rešiti nastalega spora v okviru postopkov, ki jih za reševanje nastalih sporov predvideva ponudnik, reševanje nastalega spora nadaljuje s pomočjo Evropske platforme za spletno reševanje čezmejnih potrošniških sporov, povezava tukaj.

Za vse spore in pravne postopke v zvezi s temi Splošnimi pogoji poslovanja, uporabo storitve in delovanjem storitve je izključno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

17. Veljavnost Splošnih pogojev poslovanja

Prebral/a sem Splošne pogoje poslovanja o uporabi urgenca.com in jih sprejemam. S klikom na gumb “Registriraj se” ali “Prijava” potrjujem, da bom spoštoval/a in upošteval/a določila Splošnih pogojev poslovanja ter da sem star/a najmanj 18 let oziroma izpolnjujem vse pogoje za uporabo in članstvo.